Politika jakosti

Politika a cíle jakosti

Politika jakosti

Laboratoř validací a měření firmy Ing. Karel Doušek,CSc. - AIRTECHNIK

Politika jakosti Laboratoře validací a měření firmy Ing. Karel Doušek,CSc. - AIRTECHNIK vychází z nutnosti trvale dosahovat nejvyšší možnou odbornou úroveň a kvalitu prací spojenou s přijatelnou úrovní cen a dosahováním a dodržováním termínů vyhovujících zákazníkům.

Systém práce zajišťuje standardnost provádění všech činností, které jsou současně udržovány v souladu s požadavky platných norem a předpisů. Základem standardní činnosti laboratoře je práce podle Standardních Operačních předpisů (dále nazývaných zkráceně SOP), které popisují postupy pro všechny kritické činnosti, ovlivňující spolehlivost získávaných dat, správnost jejich zpracování a zhodnocení. SOP vycházejí z postupů popsaných směrnicemi EEC, SÚKL a z norem platných v ČR, EU a USA.

Všechny činnosti jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří v rozsahu své činnosti znají příslušné SOPy a pracují za pomoci evidovaných, spolehlivých a moderních přístrojů jejichž správnost je zajištěna Systémem preventivní kontroly a údržby a Metrologickým řádem laboratoře.

Systém měření, ukládání, zpracování a archivace všech dat a zajišťuje spolehlivost všech výstupů a umožňuje zpětnou kontrolu všech vydaných zpráv a protokolů.

Kvalifikace všech pracovníků je zajištěna jejich výběrem a systémem pravidelných školení a studia.

Systém získávání informací o vývoji předpisů a techniky zajišťuje trvalé sepětí s vývojem v oboru a zajištuje schopnost reagovat na změny. Je zajištěn vývoj nových metod a metodik. Změny jsou zapracovávány do nových SOP, které jsou změnovým řízením zaměňovány za staré.

Cílem všech činností Laboratoře měření a validací firmy Ing. Karel Doušek,CSc. - AIRTECHNIK je zajistit spokojenost, udržení stávajících a získání nových zákazníků což je hlavní předpoklad pro perspektivu všech pracovníků a prosperitu firmy.

Vedení firmy ve své působnosti zabezpečuje stanovení polikik a cílů, strukturu a zdroje organizace, dbá na udržování současné výkonnosti a realizuje proces neustálého zlepšování systému řízení jakosti.

Cíle jakosti

Laboratoř validací a měření firmy Ing. Karel Doušek,CSc. - AIRTECHNIK

Cíle jakosti Laboratoře validací validací a měření firmy Ing. Karel Doušek,CSc. - AIRTECHNIK vycházejí z přijaté politiky jakosti a pro období 05.2008 - 05.2009 jsou následující:

 1. Zajistit trvalé dodržování norem a předpisů SÚKL týkajících se postupů prováděných prací při validacích.
   
  Odpovědnost: ředitel
  Termín: 1.5.2009
   
 2. Na vyšší úrovni standardizovat formální stránku dokumentů předávaných zákazníkům.
   
  Odpovědnost: MJ
  Termín 31.12.2008
   
 3. Zajistit dodržování optimálních postupů prací v průběhu zakázky včetně dodržování postupů přípravy, ukončování zakázky a fakturace
   
  Odpovědnost: ředitel
  Termín: 31.12.2008
   
 4. Dosáhnout co nejvyššího uspokojení zákazníka. Zejména udržovat přijatelnou hladinu cen a práce provádět v termínech vyhovujících zákazníkům.
   
  Odpovědnost: ředitel
  Termín 31.12.2008
   
 5. Zvyšovat kvalifikaci pracovníků.
   
  Odpovědnost: MJ
  Termín: 31.12.2008
   
 6. Udržovat optimální kvalitu pracovního prostředí ve firemních prostorech.
   
  Odpovědnost: ředitel
  Termín 31.12.2008
   
Datum: 5.5.2008
Zpracoval: RNDr. Petra Skopcová, manažer jakosti
Schválil: Ing. Karel Doušek, CSc., majitel a ředitel firmy

 

Certifikát ISO
ru en cs